Giv virksomheden bredde, med den rigtige IT politik

IT politik er også personalepolitik – måske!

IT politik giver virksomheden den rigtige bredde.

“Er IT politik mere vigtig end tidligere”?

Ja, er det korte svar. Og jeg vil prøve overbevise dig om, at DET er det.
Når du er færdig med at læse, tror jeg du vil se pointen i hvorfor IT politik er vigtigt og hvorfor jeg mener det er berettiget.
Ikke kun ud fra et IT synspunkt, men også til en hvis grad ud fra en virksomhedsleders synspunkt.

Der ligger nemlig flere dybt funderede argumenter i, hvorfor det er rigtigt.
Dette gælder både hvis du er en mellemstor virksomhed, men også især hvorfor, hvis du er en mindre eller helt lille virksomhed. De store virksomheder har allerede én IT politik, ellers var de aldrig blevet store. (forstå mig ret)

Så er du ikke færdig med, eller ikke begyndt, er det at komme i gang snarest muligt.
Som udgangspunkt, kan du se på din IT politik både som en slags Q&A, hvor du som IT-chef eller IT ansvarlig, kommer spørgsmålene i forkøbet. Men den politik du ønsker at anvende, er ikke alene IT afdelingens politik, den er til dels også virksomhedens politik.

Den afspejler i lige så høj grad virksomhedens retning, som den afspejler IT afdelingens retning.
Dog er der nogle emner og områder man bør have med når man skriver sin IT politik.

Det drejer sig ikke kun om sikkerhed

Det er typisk emner der har med følgende områder at gøre:
Personaleforhold der har IT økonomisk karakter.
Hardwarecyklus – hvor ofte brugernes PC´ere og mobiltelefoner udskiftes.
Adgang til software, samt versioner der anvendes.
Rettigheder til netværk og lokale rettigheder på udstyret.
Sikkerhedsforhold, så som password kompleksitet, ansvarlig internet opførsel, etc.
Forhold omkring virus, hacking, CEO fraud, etc.
GDPR orientering.
Adgang til diverse teknologier, samt eventuelt hvilke forhold der gør sig gældende.
Der skal afklares hvilke eksterne services der er adgang til.

Forhold omkring mail skal beskrives. Der er juridiske aspekter i mailforhold der er vigtigt at gøre medarbejderne opmærksom på.
Og endvidere bør det også oplyses om serveren er sat op til “Legal Hold”, hvilket betyder at mails fortsat ligger på serveren uagtet at medarbejderen har slettet den i mail program.

Der flere områder der bør beskrives, men de er for det meste relateret til virksomhedens IT løsninger.
Det kan eventuelt være oplysninger om hvorledes man forholder sig hvis man har mistet sit adgangskort, eller hvorledes reglerne er for brug af mobildata på ferien.

For nogle gælder det, at når de nævner ordet IT politik, tænker de på IT sikkerhed.
At have en IT politik, fordi man vil højne sikkerheden er heller ikke forkert, men det er bare ikke hele årsagen.

Din IT politik bør ikke kun være oplistet i punktform. Hvis den skal læses af interesse og ikke af pligt, bør den også indeholde elementer at argumentation for hvorfor IT politikken er som den er. Det skal du, for at videregive forståelsen af din IT politik.

Du kan eventuelt skrive sætninger som …”af hensyn til datasikkerhed, er det kun muligt”…… eller måske en ordlyd der ligner …”grundet GDPR er det nødvendigt at”….
Sætninger af den art, hjælper dig med at kommunikere dit budskab ud til bred forståelse.

Med den rette politik skaber du fremtiden

Hvis du ønsker at sikre den mest gnidningsløse fremtid, er nøgleordet ”Homogenitet”.
Og hvad har det så med IT politik at gøre?

Homogene IT systemer er systemer der er i øjenhøjde med hinanden. De ligger teknologisk inden for samme tidsramme. Om det er en nyere tidsramme eller ældre, er sådan set op til økonomien i virksomheden, men det væsentlige er, at systemerne er homogene.

Nyere IT systemer, kan selvsagt imødekomme virksomhedens krav og strategi lettere end IT systemer af ældre dato.
Hvis du vil sikre dig et homogent IT miljø, går vejen gennem din IT politik.
Opgraderinger sker derfor efter IT afdelingens plan.

Men pointen er, at står du og skal skabe integration med et nyerhvervet sub-system, skal du ikke først påbegynde opgraderinger af øvrige systemer fordi dine IT systemer er uhomogene.

IT politik og økonomi

Din IT politik og dit IT budget er forbundet, ment på den måde, at når du ved hvor mange penge du har i et IT budget hvert år, har du også et fingerpeg om hvor restriktiv politikken skal være.
Det er nemlig i høj grad også et økonomisk anliggende. Det uddyber jeg senere.

Men først vil jeg gerne fortælle lidt om hvordan det forholder sig omkring den politik en IT afdeling skal stå bag.
En IT politik skal først og fremmest afklare de mange spørgsmål medarbejderne måtte sidde med på IT området omkring rettigheder og pligter.
Meningen er at den skal vejlede og guide dine medarbejdere på IT området. Kort sagt.

Men politikken skal i lige så høj grad afspejle områder der er væsentlige for virksomheden, som sikkerhed, asset-management, holdning til nye eller kommende teknologier, omgang med data og ikke mindst GDPR.

Og naturligvis skal en detaljeret IT politik afspejle afdelingens professionelle tilgang til at drive afdelingen.
Tilsammen bør summen af disse informationer afdække enhver krog af virksomhedens tilgang til IT.
Desto mere omfattende virksomhedens IT politik er, desto mindre er der behov for tilføjelser senere, hvilket nemlig kan vise sig være en udfordring.

Vær opmærksom på det indforståede

Er din beskrivelse ikke omfattende nok, kan det på sigt gøre tingene mere komplekse og virksomheder kan ubevidst forfølge en IT politik, de ikke havde til hensigt da den blev indført.
Når jeg skriver ubevidst, ligger årsagen i det, der ikke nedfældes, med tiden kan gå hen og blive praksis.

Der er nemlig ikke uset, at inden for de områder hvor der er mangler IT-politik, kan der i værste fald opstå en selvskrevet politik, der er indforstået og tilretter sig efter den enkelte medarbejders egen opfattelse af situationen.
Af den årsag mener jeg det er nødvendigt at være grundig når arbejdet med IT-politikken går i gang.
Så sidder du allerede med en IT-politik, er det tid til at gennemgå den.

Da jeg tidligere nævnte at IT Politik også er et økonomiske anliggende, er det fordi der er udgifter og investeringer forbundet med virksomhedens tilgang til blandt andet udskiftningscyklus af hardware og BYOD (Bring your own device). Det er også et økonomiske anliggende i hvilken grad virksomheden betaler for mobiltelefon og internet i hjemmet. Så mange af de beslutninger man tager, har omfattende indflydelse på IT afdelingens budget.

Som overskriften røber, ligger der et element af personalepolitik i den måde du sammensætter din IT politik på.
Lad mig opridse de tre forskellige retninger jeg mener IT-politikken kan dreje.

Efter min mening findes 3 varianter.

Den HR orienterede IT politik
Den IT orienterede IT politik
Den svære balancegang

Blandt de 3 scenarier, kan de 2 kan fremstå som noget modsat rettede politiske holdninger.
Jeg har også forsøgt mig med at udstikke retningslinier for et scenarie der griber ind i begge verdner. Jeg vil så objektivt som muligt, beskrive og argumentere for alle scenarier.

Den HR orienterede IT politik

IT politik og HR politik kan optage en tættere relation end man umiddelbart tænker sig. Hvis man vil, kan man lade fokus og omdrejningspunkt være medarbejderne i virksomheden.  Det lyder ret indlysende at lade medarbejderne være omdrejningspunktet, men når du om lidt læser om den IT orienterede IT politik, vil du kunne se forskellen.

Med den HR orienterede IT politik skal, i dette tilfælde ikke nedfældes udelukkende, som et IT anliggende. Men som en integreret del af din HR strategi.

Lad mig starte med at sige at det er nok de færreste små og mindre virksomheder der har en HR strategi, men fordi man ikke har mange ansatte, er det ikke ensbetydende med man ikke sagtens kan have planerne liggende klar i skuffen eller i et eller omfang har gjort sig nogle tanker herom.

Imidlertid har alle virksomheder dog har en personalehåndbog der omfatter løn, sygdom, barsel, ferie og de øvrige formelle forhold omkring ansættelsen.

Prøv med et helhedssyn

I forlængelsen af denne kan man føre retningslinier, eller en slags hensigtserklæring om man vil, om det der ligner en HR strategi.
Ikke desto mindre er det blevet mere almindeligt at nye virksomheder, og måske især investor opstartet virksomheder, har et helhedssyn omkring medarbejderforhold.

Disse virksomheder kan derfor med fordel, påbegynde at tegne rammerne for den HR orienterede IT politik allerede på et tidligt stadie.

Der ligger en kæmpe fordel for små og mindre virksomheder i at komme i gang så tidligt som muligt, med at få skrevet en IT politik.
Det er et faktum at den politik, der allerede er indført, når en ny medarbejder starter, bliver bedre modtaget end den politik der indføres, efter medarbejderen er startet. Det er uanset hvilken politik der tales om.
Samtidig skal man være klar over, at mange medarbejdere selv efterspørger klare retningslinier.

Af den årsag er der god grund til at gå i gang, jo før desto bedre.
Som nævnt afspejler en IT politik typisk, tekniske og personalemæssige forhold, man fra virksomhedens side ønsker at fastlægge.
Der er ingen opskrift der virker på alle virksomheder, men du skal inden du starter, gøre dig klart om du vil bedrive personalepolitik gennem IT afdelingen eller ej.

At bedrive personalepolitik gennem IT afdelingen, lyder måske for nogle, en anelse forkert, men der er områder hvorpå man kan udleve sin HR strategi.
Der kan være områder der drejer sig om hvorvidt medarbejdere skal have IT udstyr udleveret, selvom forholdene gør, at det ikke tilstrækkeligt kan retfærdiggøres at omkostningerne er højere fra vugge til grav end andet.

BYOB

Blandt andet er ”Bring Your Own Device” en naturlig tilgang.
Jeg vil beskrive BYOD i en separat blog på et senere tidspunkt. Indtil videre kan du læse mere om det her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device

Med den HR orienterede IT politik, er der tale om personalegode, der går ud over det der ville være naturligt, for en IT afdeling at udlevere.
Der kan være tale om hvorvidt der udleveres udstyr, eller levere serviceydelser, der ikke har nogen jobmæssig værdi, men i stedet har personlig værdig for medarbejderen.

Udstyr og ydelser kan være, mobiltelefon, betalt hjemme internet, adgang til Officepakken for hele familien, services fra teleudbydere der ikke har jobmæssig værdi.

Alt sammen til glæde for medarbejderen.
Det skal understreges at såfremt man vælger den HR orienterede IT politik, skal det noteres udtrykkeligt hvilken hardware, software eller services det drejer sig om. Årsagen til det skal både findes i elementær økonomistyring, men også for at give medarbejderne et overblik.

Der gælder, uagtet hvilken IT politik virksomheden orientere sig imod, de samme regler for netværksadgang, sikkerhed, software versioner og services der måtte tilbydes.
Hardware bør benævnes med mærke og model og software bør benævnes med version. Services bør også noteres i detaljer.

For at opnå størst mulig succes, bør IT afdelingen altid være draget i ed omkring, at man bedriver en HR orienterede IT politik. Således er en detaljeret IT politik ikke kun til gavn for medarbejderne der modtager udstyr etc, men også for IT afdelingen medarbejdere der skal udlevere det.

Den IT orienterede IT politik

Denne form afspejler en lidt mere ”Lean” holdning.
Den IT orienterede IT politik drejer sig i sin grundform om det samme som den HR orienterede IT politik.
Forskellen ligger mest i den tilgang der hersker omkring det der udleveres af hardware, software og services.

Der er tale om en IT politik, hvor der udleveres og supporteres udstyr, der er indstillet omkring de personer og medarbejdere der har et arbejdsmæssigt behov.
I modsætning til den HR orienterede IT politik, er der ikke mulighed for BYOD, idet det er mere resurse krævende for IT afdelingen.

Afdelings resurserne spiller en højere rolle og økonomien er nøje afstemt med behovet. Tilgangen er konstant fokus på virksomhedens produktivitet.
IT politikken afspejler i det hele tage en nøje analyse af virksomhedens direkte behov.

Den gyldne middelvej

Jeg har tegnet to varianter at hvorledes IT politik har indflydelse på medarbejder situationen.
Og der ingen der siger at tingene skal være enten eller.
Det væsentlige er, at den er klart afgrænset og at den er detaljeret og grundigt beskrevet.

Det er derfor ikke umuligt for virksomheden at lave en IT politik, der ligger i mellem de scenarier jeg har beskrevet.
Findes der eventuelt en personale gruppe, der har 150-200 rejsedage om året, kan IT afdelingen stille udstyr til rådighed, der hjælper med at afbøde det afsavn ved ikke at være hjemme.

Udstyr der ikke har jobrelation eller kan knyttes til løsningen af opgaven.
Det kan være én af metoderne hvorpå man direkte tilskriver visse grupper andre IT forhold, end de øvrige medarbejdere.

Kom godt i gang.

Læs også hvad jeg som IT konsulent tilbyder din virksomhed på: https://asset-it.dk/

45 thoughts on “IT politik er også personalepolitik – måske!

 1. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 2. Sizin için hizmete sunulan takipçi hizmetleriyle basit
  bir şekilde instagram profilinizi büyütebilirsiniz.

  Şirketin hizmetlerinden faydalanarak dilediğiniz kadar
  takipçiye ulaşabilirsiniz, Takipçi satın al işlemi oldukça basit ve kısa süreçte size teslim edilmektedir.

  Yapmanız gereken tek şey Takip2018.com a sadece giriş yaparak dilediğiniz kadar takipçi isteği yapabilirsiniz.

  Size uygun paketi seçmeniz halinde dilediğiniz
  alabilir ve sadece izlersiniz. Benzersiz hizmet vererek
  size daha çeşitli paketler önerebiliyor..

 3. I’m not sure exactly why but this web site is loading
  very slow for me. Is anyone else having this
  problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and
  see if the problem still exists.

 4. instagram takipçi satın al, takipçi al, kaliteli takipçi al, ucuz takipçi, gerçek
  takipçi gibi bir çok hizmet veren takip2018 den sende hemen instagram takipçiler al!

 5. instagram türk takipçi satın al hizmeti öne çikan bir profile sahip olmak isteyen kişilerin en fazlaca tercih etmesi gereken hizmetler arasinda yer almaktadir.
  Yoğunluğun yabanci takipçiler olmasi, ayni zamanda mevcut takipçilerin de bu durumu sorgulamasina
  sebebiyet verebilmektedir. Bu bakimdan Türk takipçiler ile çok daha reelçi
  ve etken bir görüntü yaratmak olanakli hale gelmektedir, Gerçek bir instagram kullanıcısı olarak kaliteli takipçi almak için kesinlike instagram türk takipçi satın al işlemi yapmalısınız

 6. Sosyal medya üzerinden gelir sağlamak isteyen şirket sahiplerinin takipçi
  sayısının çok olması gerekiyor. instagram takipci satın alındığında ise kişilerin hesapları popüler hale geliyor.

  bu sebepten takipçi satın al işlemi gerekiyor.
  instagramtakipz.com ile hemen Takipçi satın al !

 7. It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few
  fascinating issues or advice. Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I desire to read even more things approximately
  it!

  My homepage delta 8 area 52

 8. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various
  websites for about a year and am anxious about switching to
  another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

 9. Hello, this weekend is pleasant in support of me, for the reason that this moment i am reading this
  enormous informative post here at my residence.

 10. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It is pretty
  worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content
  as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  My blog delta 8 thc near me

 11. Instagram hesabınızı büyütmek ve yeni müşteriler yada arkadaşlara
  sahip olmak için çok fazla düşünmenize kesinlikle gerek yoktur.

  Geri takipler ile uğraşmak yerine hemen takip2018.com a giderek
  Takipci Satin Al
  işleminizi kolayca halledebilirsiniz
  Fenomen ve populer bir kişi olmak için hemen siteyi ziyaret et

 12. Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
  the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different internet browsers
  and both show the same outcome.

 13. Hc care leke kremi

  HC Pigment-Control’ün cilt lekelerine karşı hızlı ve güçlü etkisi, Kuzey Kanada Bozkırları’na özgü bir tarla bitkisi olan Rumeks’ten (Tyrostat™),
  tabiatın yeniden canlandırma mucizesi olan Yeniden Diriliş Bitkisi’ne kadar birçok
  doğal ve saf aktif bileşene dayalıdır. Tüm bu aktif bileşenlerin,
  lekeler ve cilt yaşlanması üzerindeki etkileri
  in-vivo testler ve klinik laboratuvar çalışmalarıyla
  kanıtlanmıştır. Tüm cilt tiplerinde, leke problemlerini
  giderme ve önlemede, cilt tonu eşitsizliğinde, cilt aydınlatmasında, nem ihtiyacı olan ciltlerde güvenle kullanılabilir.

  En iyi leke kremi

 14. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for
  about a year and am worried about switching to another
  platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 15. Tr Medya sitesi aracılığı ile istediğiniz sayılarda instagram takipçisi satın alabilirsiniz.
  Bu satın alma işlemini yaparken hazırlanmış olan takipçi
  paketlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Her zaman en uygun fiyatların sunulduğu
  takipçi paketlerinden her biri her bütçeye uygun olarak
  hazırlanıyor. Bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun olan paketleri seçebilirsiniz.
  https://rebrand.ly/takipci-satin-al

 16. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.